Riks
Slider

Stadgar för Classic Mustang Club Sweden

Antagna stadgar på årsmötet 2021-03-20 

§ 1 KLUBBENS NAMN, SYFTE, VERKSAMHET OCH SÄTE.

Klubbens namn är Classic Mustang Club Sweden, förkortat CMC (nat.) eller CMCS (int.) och klubbens syfte är att främja bevarandet, historiken och glädjen av The First Pony Car – den amerikanska bilen Ford Mustang och Shelby av alla versioner och årsmodeller.
Klubbens verksamhet skall vara att förmedla kontakt mellan Mustang intresserade personer genom utgivandet av regelbundet utkommande tidskrift samt utskick av en årlig medlemsmatrikel. Klubben skall vidare anordna klubbträffar, utflykter, rallyn och studiebesök m.m.
Klubben har sitt säte i Eslövs kommun.

§ 2 MEDLEMSKAP

Ordinarie medlemskap erhålls genom kontakt med klubbens sekretariat direkt. Mustanginnehav är inte ett krav – intresse är! Medlem erhåller efter erlagd årsavgift medlemskort. För nya medlemmar, se §3.
Hedersmedlem. Styrelsen eller medlem i klubben kan föreslå förtjänt person att utnämnas till hedersmedlem enligt fastställda kriterier som finns i klubbmanualen. Sådan hedersmedlem är befriad från medlemsavgift samt direkta avgifter till klubben i samband med träffar.

§ 3 MEDLEMSAVGIFT

Medlem skall för att kvarstå som medlem i klubben betala medlemsavgiften inom föreskriven tid. En påminnelse skickas ut och vid fortsatt utebliven betalning anses medlemmen ha utträtt ur klubben. Tidigare medlem får då ansöka om nytt medlemskap igen utan krav på att återfå sitt gamla medlemsnummer.
Ny medlem som betalar in medlemsavgiften under årets tio första månader erhåller medlemskap för innevarande år.  Ny medlem som betalar in medlemsavgiften under årets två sista månader erhåller även medlemskap för nästkommande år.
Medlemsavgift och inträdesavgift fastställs av årsmötet.

§ 4 UTTRÄDE OCH UTESLUTNING

Medlem kan skriftligt vid kontakt med klubbens sekretariat begära utträde ur klubben. Erlagd medlemsavgift återbetalas därvid inte till någon del.
Medlem kan genom beslut vid års- eller styrelsemöte uteslutas ur klubben om medlem medvetet brutit mot klubbens stadgar, avsiktligt skadat dess verksamhet eller skadat klubbens anseende. Beslutet meddelas skriftligt. Medlem skall ges möjlighet att inom en tid av 14 dagar yttra sig. Utesluten medlem kan inte ansöka om nytt medlemskap i CMC.

§ 5 STYRELSE

Styrelsen väljs av årsmötet och skall bestå av minst fem ledamöter
– ordförande, som varje ojämnt år väljs på två år.
– vice ordförande, som varje jämnt år väljs på två år.
– sekreterare, som varje ojämnt år väljs på två år.
– kassör, som varje ojämnt år väljs på två år.
– ledamot, som varje jämnt år väljs på två år.
Styrelsen kan vidare utse erforderligt antal ledamöter som adjungerande på ett år, eller till specifikt styrelsemöte. Sådana ledamöter kan vara representant för region till klubben eller annan person som anses vara betydelsefull för styrelsens arbete. Regionen skall i samråd med styrelsen föreslå ledamot till sådan erbjuden plats. Adjungerad ledamot har inte rösträtt i styrelsen.

§ 6 STYRELSEMÖTE

Styrelsemöte skall hållas regelbundet och ordförande kallar till sådant eller då en majoritet av styrelsemedlemmarna på fordrar detta. Styrelsen är beslutsför när minst tre ordinarie ledamöter är närvarande.
En gång om året skall styrelsemöte/träff hållas där alla regioner kallas.

§ 7 EXTRA ORDINARIE ALLMÄNT MEDLEMSMÖTE

Ett extra ordinarie medlemsmöte skall hållas när styrelsen finner det erforderligt eller när revisorn eller minst en sjättedel (1/6) av medlemmarna på fordrar det. Styrelsen är då skyldig att inom två veckor från denna på fordran utfärda kallelse till sådant möte. Tid och plats för mötet bestäms av styrelsen. Härvid gäller de bestämmelser om kallelse till årsmötet m.m. som framgår av §9. Förslag till dagordning och eventuella skriftliga motioner till mötet skall bifogas kallelse till ett extra ordinarie allmänt medlemsmöte.
Vid ett extra ordinarie allmänt medlemsmöte skall de i §9 under punkterna 1-6, 13 och 19 angivna ärendena behandlas.

§ 8 FIRMATECKNING

Klubben tecknas av ordförande och vice ordförande var för sig eller i förening.
Bank- och postgirokonton tecknas av ordförande, viceordförande och kassör var för sig.

§ 9 VERKSAMHETSÅR OCH ÅRSMÖTE

Verksamhetsår är detsamma som kalenderår, det vill säga 1/1 – 31/12. Årsmötet skall infalla i början av varje kalenderår på plats som bestäms av styrelsen. Styrelsen kallar till årsmötet samt distribuerar förslag till dagordning i klubbtidningen samt på hemsidan minst fyra veckor före mötet.

Dokument inför årsmötet finns tillgängliga två veckor innan årsmötet och kan då begäras ut.  Tillgängliga dokument vilka kan begäras ut är: Årsredovisning, revisionsberättelse, styrelsens svar på motioner, verksamhetsplan samt valberedningens förslag.

Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas:

 1. Årsmötets öppnande.
 2. Fastställande av röstlängd.
 3. Val av ordförande och sekreterare till mötet.
 4. Val av två justeringsmän, som tillsammans med ordförande skall justera mötesprotokollet och vara rösträknare.
 5. Fråga om mötet utlysts på rätt sätt.
 6. Fastställande av dagordning.
 7. Ändring av stadgar.
 8. Styrelsens verksamhetsberättelse, balans- och resultaträkning för det senaste verksamhetsåret.
 9. Revisorns berättelse.
 10. Ansvarsfrihets för styrelsen.
 11. Fastställande av verksamhetsplan och budget för det innevarande verksamhetsåret.
 12. Fastställande av medlemsavgift till kommande år och eventuell inträdesavgift.
 13. Behandling av förslag som väckts av styrelsen eller inlämnad motion från röstberättigad medlem.
 14. Val av styrelse med minst fem ledamöter.
 15. Val av en revisor samt en suppleant för denne för en tid av ett år.
 16. Val av tre ledamöter till valberedningen.
 17. Publicering av nyutsedda hedersmedlemmar.
 18. Övriga frågor.
 19. Mötets avslutande.

§ 10 MOTIONER

En medlem kan genom motion väcka förslag om klubbens verksamhet eller beträffande stadgarna. En motion som skall behandlas på årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast åtta veckor före årsmötet.
Styrelsen skall bereda och yttra sig över avgivna motioner.

§ 11 REVISION

För granskning av styrelsens förvaltning skall medlemmarna på årsmötet utse en revisor samt en suppleant för denne.
Dessa skall väljas på ett år.
Revisorn skall granska klubbens årsredovisning och räkenskaper samt styrelsens förvaltning. Revisorn skall avge revisionsberättelse till årsmötet. Denna skall överlämnas till styrelsen senast två veckor före årsmötet. Styrelsen skall senast åtta veckor efter räkenskapsårets utgång tillhandahålla revisorn räkenskapshandlingar och styrelseprotokoll för granskning. Revisorn kan när som helst under verksamhetsåret på begäran erhålla räkenskapsmaterial och kassa för erforderliga kontroller.
Revisorn skall i sin berättelse uttala sig om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.

§ 12 VALBEREDNING

Valberedningen väljs av årsmötet.
Den skall bestå av tre ledamöter varav en utses som sammankallande. Ledamöterna väljs på ett år. Valberedningens uppdrag är att föreslå kandidater till styrelseposter, revisorer, nya valberedningsledamöter samt i samråd med styrelsen, hjälpa till med att ta fram funktionärer till andra centrala funktioner i klubben.
Valberedningen skall inför årsmötet, enligt §9 presentera sina kandidater och motivera valet av dessa..

§ 13 PROTOKOLL

Protokoll skall föras vid årsmöte, vid extra ordinarie allmänt medlemsmöte och vid styrelsemöte. I protokollet skall mötets beslut antecknas. När omröstning har skett skall i protokoll antecknas de omständigheter som har betydelse för röstresultatet.
Protokoll skall justeras inom en månad från mötet.
Justerat protokoll från årsmötet eller från extra ordinarie allmänt medlemsmöte skall publiceras i nästkommande utgåva av klubbtidningen.

§ 14 STADGAR

För att ändra stadgarna krävs en majoritet om minst ¾ av rösterna på årsmötet.

§ 15 UPPLÖSNING AV KLUBBEN.

Klubben upplöses genom att styrelsens förslag härom godkännes av minst tre fjärdedelar (3/4) av rösterna vid två på varandra följande möten enligt §6 och §7 med minst en månads mellanrum. Ett av dessa möten skall vara årsmötet. Vid upplösning av klubben skall eventuella tillgångar tillfalla Personskadeförbundet RTP.


Stadgarna har antagits av årsmötet den……. 2021-03-20, 2019-03-23, 2016-03-12, 2010-03-13, 2000-06-17.

Stäng sökrutan
 • Riks
 • Gotland
 • Gävle-Dala
 • Norrbotten
 • Syd
 • Sydost
 • Södra Norrland
 • Västra Mälardalen
 • Västkusten
 • Västerbotten
 • Värmland Örebro
 • Östra Götaland
 • Östra Mälardalen
 • Skaraborg